Foto

Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy (ODS) ke státnímu rozpočtu pro rok 2018 může ohrozit naši práci na podporu žen v migraci

15/12/17 | Článek

V těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR státní rozpočet na rok 2018 a poslanec Jakub Janda (bývalý skokan na lyžích) zde předkládá pozměňovací návrh, kterým chce zrušit jedinou státní dotaci pro oblast rovnosti žen a mužů a přesunout tyto prostředky na oblast sportu. V SIMI jsme tímto návrhem znepokojeni, neboť to ohrožuje také naši práci na podporu žen v migraci.

Poslanec Jakub Janda (ODS)a bývalý skokan na lyžích (Zdroj: Profimedia, thinkstockphotos.com - obojí ze serveru tn.nova.cz)

Naše stanovisko k této věci naprosto souzní s tím, které uvedla Česká ženská lobby ve své tiskové zprávě ze dne 11. 12. 2017. Především nemůžeme souhlasit s argumentem pana poslance Jandy, že aktivity v uvedené oblasti „jsou určeny jen velmi omezené skupině občanů, které jsou zainteresovány do problematiky rovných příležitostí žen a mužů a navíc, jejichž validita a společenský přínos je i v odborné veřejnosti velmi sporná“ (cit. z článku na serveru tn.nova.cz). Proto zde předkládáme naše stanovisko k dané záležitosti a také jsme oslovili naše spolupracovnice z řad migrantek, aby se ke kauze vyjádřily ve jménu našich klientek.

SIMI působí v sociálních službách letos již 25 let, přičemž tyto služby poskytujeme v podobě bezplatného právního a sociálního poradenství primárně migrantkám a migrantům pobývajícím na území ČR a osobám s migrační historií. Nicméně, v mnoha případech mají naše služby přímý dopad i na život českých občanů a občanek, jakožto rodinných příslušníků uvedených skupin osob a nepřímo také na celou českou společnost, neboť přispíváme k podpoře nekonfliktního vzájemného soužití mezi migranty a majoritou.

V posledních letech se specificky zaměřujeme na práci s ženami s migrační zkušeností, jejichž počty se konstantně zvyšují a mají tendenci se v ČR trvale usazovat. Důležitost práce s ženami vyplývá z našich letitých zkušeností, že tyto ženy čelí vícenásobné diskriminace a četným znevýhodněním, tudíž je u nich identifikováno vyšší riziko sociální exkluze ve srovnání s migranty obecně i ve srovnání s dalšími skupinami žen a mužů z většinové společnosti. Naše služby těmto ženám napomáhají nejenom se lépe zorientovat v českém prostředí, lépe znát svá práva či povinnosti, ale taktéž snáze překonávat řadu strukturálních a institucionálních bariér při jejich snahách vést v naší zemi plnohodnotný život a být přínosem pro zdejší společnost. Státní dotace Úřadu vlády pro oblast rovnosti žen a mužů přitom představuje velice důležitý zdroj finanční podpory pro realizaci těchto výše uvedených služeb pro znevýhodněné ženy.

Konkrétně jsme v SIMI díky dotaci Úřadu vlády poskytli jenom v roce 2016 sociální služby celkem 267 ženám (tj. přes 400 intervencí), přičemž převažovalo sociální poradenství. Nejvíce se jednalo o řešení pobytových otázek, dále otázek pracovněprávních a také rodinných či ochrany před diskriminací. Tyto služby doplňovaly asistenční služby interkulturních pracovnic, což jsou kvalifikované migrantky, které primárně klientkám tlumočí a doprovázejí je k jednáním na úřady. Kromě individuální práce jsme v projektu prováděli širokou škálu networkingových, advokačních a osvětových aktivit, přičemž jsme navázali spolupráci s desítkami zainteresovaných subjektů (NNO, poskytovatelé sociálních služeb jako např. intervenční centra, orgány místní samosprávy a státní správy – OSPOD, úřady městských částí aj., akademické instituce a také tvůrce politik). V projektech z podpory Úřadu vlády dále pořádáme semináře a školení pro pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesí ohledně specifik přímé práce s ženami s migrační zkušeností. Doposud se těchto školení zúčastnilo přibližně 30 odbornic a odborníků.

    

Záběry ze semináře SIMI pro pracovnice NNO, sociálních služeb a místních samospráv "Migrantky mezi ženami", Praha 21. 9. 2016 (Zdroj: SIMI)

Z podnětu pana poslance Jandy, prezentovaného v médiích, jsme na podporu našich tvrzení oslovili i jednotlivé ženy, které mají migrační zkušenost, v minulosti čerpaly naše služby a teď s námi spolupracují při podpoře dalších žen. Uvádíme některá z jejich vyjádření:

Díky účasti v projektech neziskových organizací jsem získala kvalifikaci interkulturního pracovníka. Teď pomáhám ruskojazyčným cizinkám a cizincům v Praze se zorientovat v sociálním systému, nabízím služby sociálního tlumočení a doprovázím je do veřejných institucí. Chtěla bych zdůraznit, že díky projektu SIMI z podpory Úřadu vlády jsem mohla cíleně pracovat s konkrétními ženami podle jejich potřeby, tj. že čerpám peníze z projektu pouze v případě konkrétní práce s konkrétní klientkou. Cizinky bez znalosti češtiny a bez trvalého pobytu se cítí ve společnosti zbytečné a vyloučené z možnosti svojí obtížnou situaci řešit. Ve skutečnosti to není pravda. V rámci zákona jsou chráněné. Spolu se sociálními pracovníky a právníky SIMI jsem pomohla ženám nabýt svá práva a vymanit se z domácího násilí, zneužívání v práci nebo nespravedlivého postupu úředníků. Naše služby se stávají rok od roku známějšími mezi klientkami. Migrantky jsou citlivá a zranitelná skupina, neziskové organizace pracovaly léta na tom, aby si vybudovaly důvěru u svých klientek a klientů. Byla by to velká škoda, pokud bych měla nějaké klientky v budoucnu odmítnout, protože "není projekt".“

Viktoria, interkulturní pracovnice

Podporovat ženy celkově je nezbytné pro zdravé fungování společností. Život začíná u ženy. Sebejistá a spokojená matka dává svým dětem pocit stability, a oni zas vycházejí do světa zodpovědní a s důvěrou. Spokojená manželka zas nese harmonii do vztahu, podporuje svého muže, který pak dále správným způsobem ovlivňuje společnost…

Co se týče práce s klientkami, tak tady můžu říct, že díky podpoře Úřadu vlády se podařilo některým klientkám najít zaměstnání, osamostatnit a nebýt závislá na sociálních dávkách. Jinak často pracuji s ženami, které se chtějí rozvádět nebo odejít od násilného manžela. Také za mnou chodí ženy, které řeší vzdělání, pomáhám jim vyřídit nostrifikaci, najít vhodný rekvalifikační kurz a celkově jim ukazuji směr k lepšímu zaměstnání.“

Anna, sociální pracovnice

Angažování SIMI je velmi přínosné, stěžejní a důležité v problematice práv žen. SIMI organizuje každoročně velmi prospěšné činnosti, které shromažďují ženy, které jak edukují o právech, tak se o nich i učí. Emancipace žen je nedílná součást úspěšné společnosti, ke které SIMI velice prospívá.“

Sagar, koučka osobního rozvoje

  

Záběry z workshopu "Migrantky mezi ženami"na Kongresu žen, Praha 23. 9. 2017 (Zdroj: SIMI, Foto: Jan Tichý)

Kdo se neocitl v situaci, kdy potřeboval ochranu, radu, záštitu, instrukci a lidské slovo, když se ocitl bezbranný, nemocný, ohrožený a dezorientovaný v cizí zemi, nemůže ani pochopit, co znamenají organizace humánních lidí, pohotových pomáhat jak mohou a vědí. Patřím k lidem, kteří mimo vlastní vůli museli opustit domov a hledat ochranu v třetí zemí. Tenkrát na scénu nastoupli jedinci z české společnosti, kteří nezištně pomohli a dlouhá léta pomáhají dál. Věděli, že pomáhajíc lidem pomohou sobě, aby se v České republice nezdržovali lidé, kteří v neznalosti a neschopnosti se orientovat v cizí kultuře a zvycích, budu působit potíže a konflikty.

Jsem si hluboce vědoma významu organizací jako je Sdružení pro integraci a migraci a jí podobné, obzvláště pokud jde o dopad jejich činnosti na život žen, kterých postavení je velmi zranitelné (nemohou sehnat dobře placenou práci, umístit děti do školky, staré rodiče do nemocnic a tak dále). Před pěti letech jsme my, občané ze zemí bývalé Jugoslávie, uspořádali děkovní večer, abychom zde veřejně poděkovali české společnosti za pomoc, kterou nám poskytly především neziskové organizace. Konkrétních příkladů je dost. Lidé, kteří jsou schopní a ochotní pomáhat ženám nemají být státem potrestaní. Naopak, mají být podporovaní a financovaní, protože nepřímo odvádějí pro českou společnost velmi důležitou práci. Tento problém ostatní země EU dávno pochopily a nikdo neohrožuje fungování podobných organizací. Prosím Vás, pochopte, jak důležitou roli mají ženy ve formování a vývoji společnosti a netrestejte ty, kteří jím pomáhají.

Zvjezdana, manažerka umění

Je mi velice líto, že ve Sněmovně vůbec zazněl takový pozměňovací návrh, protože jasně mluví o tom, jak jednotliví poslanci vnímají otázku rovnosti žen a mužů a teď se snaží zrušit jedinou státní dotaci Úřadu vlády pro tuto oblast. Z tohoto důvodu poslanci vidí zastánce rovnosti jako velmi omezenou skupinu občanů“ a neuvědomují si, že z této rovnosti těžíme všichni, tedy celá společnost. Vzhledem k tomu, že navrhovatel tvrdí, že na jeho pozměňovací návrh nereagovaly ženy, kterým neziskové organizace pomáhaly, chci připomenout, že Poradna pro uprchlíky, tj. dnešní Sdružení pro integraci a migraci, velice pomohla stovkám žen z bývalé Jugoslávie, když prchaly před válkou a potom se integrovaly do zdejší společnosti. A to vůbec není jediná nevládní organizace, která podporovala ženy migrantky a děje se tak dosud. Vzhledem k tomu, že jsem patřila k této skupině, chci vyjádřit hluboký nesouhlas s návrhem pana poslance Jandy a s jeho nesprávným odůvodněním.“

Goranka, novinářka

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené názory dostatečně ilustrují potřebnost dotace Úřadu vlády pro rovnost žen a mužů pro práci se znevýhodněnými ženami a že naše vyjádření přispěje k zachování této dotace ve státním rozpočtu pro rok 2018.

Tým SIMI

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.