Foto

Integrace migrantek ve VB

16/03/21 | Článek

Velká Británie je specifickou zemí ohledně přístupu k integraci migrantů a migrantek. V mnohém se od České republiky liší, přesto je velmi zajímavé se podívat, jak britská společnost k integraci přistupuje. Tento text si klade za cíl představit praxi několika britských organizací, které se zabývají integrací migrantek ve Velké Británii a přinést inspiraci ohledně aktivit, které by mohly být přenositelné i do České republiky. 

Migrantská sdružení žen ve Velké Británii se, mimo mnoho jiných aktivit, často zabývají poradenstvím migrantkám v různých životních situacích, upozorňují na diskriminaci a znevýhodnění těchto žen, organizují pravidelná setkávání, participují v sítích a platformách, realizují kampaně a prosazují změny v politice, zpracovávají výzkumy a zprávy výzkumů zaměřené na potřeby a zkušenosti žen migrantek spolu s praktickými doporučeními, které poté předávají klíčovým aktérům a politickým představitelům. V mnoha směrech se tak snaží pozvednout postavení těchto žen a podat jim pomocnou ruku během jejich procesu integrace do britské společnosti. 

„Organizace podporující integraci migrantek jsou často organizace založené skupinami žen migrantek, nebo to jsou feministické organizace“, říká pro rozhovor EKS Marika Mason z Londýna, která působí v neziskovém sektoru více než 28 let. Dále v rozhovoru uvádí, že pro integraci migrantek ve VB je klíčová znalost jazyka, přístup k právní pomoci, bydlení, zaměstnání, k dalšímu vzdělávání, podpora samostatného podnikání. Dále zmiňuje jako podstatné „podporovat zapojení migrantů a migrantek do občanského, politického a komunitního života a v těchto oblastech brát v úvahu jejich potřeby a zájmy.“

Pro migrantky je důležité se osamostatnit v rámci integrace

Pro integraci migrantek do hostitelské společnosti je tak velmi důležitá i právní a sociální podpora. Právní i sociální poradenství je poté většinou založeno na tom, aby migrantky vybavilo takovými znalostmi a schopnostmi, aby mohly během svého života na území hostitelské země vystupovat samostatně a zařadit se do společnosti. Například organizace „Rights of Women“ poskytuje bezplatné právní poradenství pro ženy, mezi které patří i migrantky a azylantky. Mimo jiné organizace pořádá různá školení  ohledně právních záležitostí pro odborné pracovníky pracující s migrantkami a azylantkami, včetně rodinného práva, trestního práva, imigračního a azylového práva.

V tomto ohledu je zajímavá i síť MNR (Migrants´ Rights Network), která nabízí podporu ženám z migrantských komunit v oblasti zaměstnání nebo duševního zdraví. Zajímavý je pak především program na podporu vedení žen k dosažení změny v jejich komunitě (Black and 'Minority Ethnic Women’s Leadership Programme), Program vedení žen v minoritní a etnické komunitě je navržen tak, aby usnadňoval a podporoval rozvoj těchto žen jako vedoucích komunit za účelem změny v jejich lokalitách. Program byl vytvořen v reakci na potřebu poskytovat kompetentní a holistické služby ženám z minoritní a etnické komunity, které se aktivně podílejí na transformaci jejich vlastních životů a jejich komunit.


Dosažení změny skrze koordinátorky využívá například i organizace „Refugee Women’s Association“, která působí v oblasti podpory vstupu na trh práce. Organizace se snaží o subvenci podpůrných skupin, které pomáhají ženám migrantkám prostřednictvím jmenované koordinátorky, a tím aktivizují svépomocnou skupinu „Women Asylum Seekers Together“, která je vedena samotnými ženami – žadatelkami o azyl. Mimo jiné organizace také poskytuje jazykové vzdělávání a pracovní poradenství pro ženy migrantky, uprchlice a žadatelky o azyl a jejich rodiny. Zajímavé je, že specializovaný tým poradkyň tvoří právě migrantky a uprchlice. 

Klíčová pro integraci migrantek je znalost jazyka

Znalost jazyka hostitelské země je pro každého nově příchozího či nově příchozí naprosto zásadní. Bez znalosti jazyka není možné se plně zapojit do chodu společnosti. Toho jsou si některé organizace vědomy a nabízejí nově příchozím kurzy jazyka. Například síť „Women for refugee women“ sdružuje více než 300 žen s uprchlickou zkušeností, kterým nabízí bezpečný prostor, kde se mohou setkat s dalšími ženami a mluvit spolu v angličtině. Síť také pořádá pravidelné kurzy angličtiny nebo organizuje dramatickou skupinu, na které podporuje ženy v kreativním vyprávění svých příběhů široké veřejnosti. 

Za zábavný a efektivní způsob učení angličtiny migrantek byla několikrát oceněna i organizace „Xenia. Ta pořádá pravidelně o sobotách workshopy pro ženy migrantky a azylantky v bezpečném prostředí, které zábavnou formou rozvíjejí anglický jazyk a umožňují vzájemnou obousměrnou sociální interakci. Základní myšlenkou je propojení, sdílení a učení se společně. Cílem je zvýšení sebevědomí migrantek v angličtině, navázání nových přátelství a vytvoření komunity.

Ohledně zapojení migrantů a migrantek do občanského, politického a komunitního života je podstatné podporovat jejich zapojení a v těchto oblastech brát v úvahu jejich potřeby a zájmy. V tomto ohledu je zajímavá praxe organizace „Migrants organise, která každoročně vyhlašuje inspirativní ženy migrantky, které se zasloužily o přínos své komunitě.

Je potřeba eliminovat rizika diskriminace

Stejně jako v České republice i ve Velké Británii jsou migrantky skupinou znevýhodněných žen. Obecně je tato skupina náchylná k vícenásobné diskriminaci. Migrantky jsou poté oběťmi diskriminace nejen z důvodu pohlaví – genderu, ale i z důvodu příslušnosti k sociální skupině nebo z důvodu etnicity. Migrantky se bohužel s diskriminací či znevýhodněním setkávají v mnoha dimenzích života – od pracovního trhu, přes vzdělání až po zdraví. V oblasti zdraví je pak důležité odstranění znevýhodnění, které znemožňují ženám adekvátní přístup k lékařské péči, především pak co se týče prenatální péče a těhotenství. 

Například „Maternity Action je organizace, která poskytuje poradenství i pro těhotné migrantky a čerstvé rodiče v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotní péče apod. Organizace také informuje odbornou veřejnost ohledně ukončení diskriminace v mateřství nebo snížení nerovností v oblasti zdraví aj. Také realizuje několik kampaní, jednou z nich je například snaha o zrušení poplatků za prenatální péči a péči během porodu u migrantek. Mimo jiné organizace také zaštíťuje síť „Alliance for Maternity Rights“. 

V oblasti zdraví pak stojí za připomínku také skotská organizace „Saheliya“, která se specializuje na podporu duševního zdraví a pohody pro černošky, etnické menšiny, žadatelky o azyl, uprchlice a ženy a dívky s migrační zkušeností v oblasti Edinburghu a Glasgow. Saheliya poskytuje především psychosociální poradenství a bezplatné terapie, mimo jiné ale organizuje i komunitní zahradu nebo vzdělávací centrum, ve kterém zkušení lektoři pomáhají migrantkám budovat svoji nezávislost a sebedůvěru.

Shrnutí

Cílem tohoto článku bylo uvést české čtenáře a čtenářky do aktivit na poli integrace žen migrantek, které jsou realizovány na území Velké Británie skrze různé feministické a migrantské organizace. Článek neobsahuje vyčerpávající výčet organizací pracujících s cílovou skupinou, naopak se snaží na vybraných organizacích ukázat zajímavou praxi a přinést do České republiky inspiraci v podobě některých projektů na poli integraci migrantek. Přehled britských organizací zaměřujících se na cílovou skupinu migrantek najdete zde.

Článek vznikl v rámci projektu "Neviditelná síla povstává", která realizuje koalice Sdruženi pro integraci a migraci, o.p.s. (SIMI), Česká ženská lobby (ČŽL), a Ženská romská skupina Manushe pod Slovem 21, za finanční podpory Britského velvyslanectví v Praze.

 

 

Komentáře

1) AndrewZeK  05/04/23 08:20

Amazing loads of valuable data!
pay someone to do my homework do my homework for me math do my homework for free do my homework for me please

2) Ernastwah  06/08/23 12:32

Beneficial stuff. Many thanks!
essay service review executive resume writing service cheapest essay writing service

3) Hectordow  06/08/23 13:09

Amazing plenty of terrific info.
best custom writing service university essay writing service saga will writing service

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.