Foto

Lepší péče pro všechny? Byla zveřejněna EU Care Strategy

02/10/22 | Článek

V září roku 2021 Evropská komise oznámila vnik tzv. EU Care Strategy, v českém překladu Evropské strategie péče. Tato strategie, která celý rok čekala na své schválení, se snaží zohlednit rostoucí potřebu péče a její dostupnost během všech fází našeho života a zároveň zajistit rovnováhu mezi poskytováním péče a pracovním a soukromým životem těch, kteří pečují. Z toho důvodu se zabývá tématy jako je dostupnost dětské péče, předškolní vzdělávání, dlouhodobá péče a přístup k pečovatelským službám, genderovými rozdíly v rámci poskytování péče či nerovnostmi v přístupu ke kvalitní péči, a to ve vztahu ke všem společenským skupinám včetně migrantů a migrantek. 

Cíle a oblasti zájmu EU Care Strategy

Evropská strategie v oblasti péče si klade za cíl zajistit cenově dostupnou a kvalitní péči pro všechny, kteří tuto péči potřebují. Zároveň má podpořit důstojné podmínky pro pečovatele a pečovatelky nejen ve smyslu bezpečné práce a prevence psychického zdraví, ale také adekvátního odměňování a uznání této profese jako společensky vysoce hodnotné. V rámci stanovených cílů se strategie bude soustředit na dvě významné oblasti péče, tedy na péči o děti včetně předškolního vzdělávání a dlouhodobou péči. 

 • Předškolní vzdělávání a péče: Strategie chce podpořit účast na péči o děti a institucionální rozšíření předškolního vzdělávání, včetně návrhu podpůrných opatření, která by zaručovala cenovou dostupnost, kvalitu a přístupnost k předškolnímu vzdělávání a péči. Strategie pomýšlí na péči nesegregovanou a inkluzivní, se zvláštní pozorností věnovanou především zranitelnějším skupinám (např. dětem se zdravotním postižením, dětem z etnických menšin či dětem migrantů a migrantek).
   
 • Dlouhodobá péče: Zájmem strategie je podpora osob, které potřebují dlouhodobou péči, a udržitelnosti této péče, stejně jako podpora pečovatelů a pečovatelek, které ji poskytují. Strategie zde hovoří o zajištění cenově dostupnějších a kvalitnějších pečovatelských služeb ve smyslu investice do pečovatelských služeb, zlepšení pracovních podmínek, podpory aktivního a zdravého stárnutí, digitalizace této oblasti a regulace fyzické a psychické zátěže pro neformální pečovatele a pečovatelky.

Jaké mohou být budoucí dopady? 

Očekává se, že Evropská strategie v oblasti péče by měla mít pozitivní sociální dopady na příjemce péče, pečovatele a pečovatelky. Strategie řeší nenaplněné potřeby v oblasti péče, snaží se podpořit její dostupnost, kvalitu a reguluje sociální vyloučení osob, které z důvodu potřeby dlouhodobé péče mohou čelit diskriminaci, izolaci a nemohou uplatnit své právo na nezávislý život. Zároveň se předpokládá, že strategie zlepší i postavení pečovatelů a pečovatelek na trhu práce, v budoucnu by měla přispět k jejich lepším pracovním i životním podmínkám a povede k vyrovnanějšímu zastoupení mužů a žen v oblasti formální i neformální péče. 

Aby strategie dospěla k těmto výsledkům, chce přispět následujícími činnostmi

 • Podpora komunitní, domácí a rodinné péče ve všech fázích života. 
 • Zajištění kvalitní péči ve smyslu podpory její dostupnosti a účinnosti. 
 • Investice do sociálních služeb poskytujících péči ve všech fázích života.
 • Podpora integrované péče, tedy spolupráce na institucionální úrovni (spolu-plánování, financování a poskytování těchto služeb).
 • Realizace vzdělávání sociálních pracovníků/pracovnic a dalších pečovatelů/pečovatelek.
 • Poskytování podpory neformálním pečovatelům a pečovatelkám. 

Na tvorbě se podílela i naše organizace!

Jelikož finální strategie vychází z podnětů a reakcí širší veřejnosti, na tvorbě doporučení se tak podílela i naše organizace spolu s evropskou sítí PICUM (Platform for International Cooperation of Undocumented Migrants) a několika dalšími organizacemi, a to primárně v souvislosti s migrantkami pracujícími v pečovatelských službách. Mezi naše doporučení, která zohledňují právě skupinu žen-migrantek, byly zahrnuty následující body: 

 • Apel všech zúčastněných stran na začlenění migrantek a migrantů, kteří jsou pečující nebo využívají pečovatelských služeb, do obsahu strategie.
   
 • Výzva, aby strategie zohlednila všechny pracovníky a pracovnice v domácnosti, včetně migrantů/migrantek mimo země EU či bez příslušných dokumentů, kteří v mnoha evropských zemích představují zásadní pracovní sílu v oblasti péče.
   
 • Podpora důstojnosti práce pro všechny pracovníky a pracovnice v oblasti péče, včetně neformální péče.
   
 • Zajištění přístupu ke kvalitním pečovatelským službám na základě osobní potřeby všem lidem žijícím v EU, a to bez ohledu na jejich migrační nebo pobytový status.

Více o našich doporučení zde.

Výsledná publikace

Evropská strategie péče v souladu s našimi připomínkami uznává špatné pracovní podmínky migrujících pracovníků a pracovnic v domácnosti a v sektoru péče. Zároveň vyzývá členské státy, aby řešily mezery ve vymáhání evropského pracovního práva, ratifikovaly ILO C189 a podnikly kroky k řešení konkrétních výzev a regulaci situace ohrožených skupin pracovníků a pracovnic, včetně migrujících osob. Prosazuje také větší účast dětí migrantů na vzdělávání, dále péči v raném dětství, přičemž uznává finanční a administrativní překážky, které brání sociálně vyloučeným rodičům v přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, a zdůrazňuje, že všechny děti mají nárok na služby předškolního vzdělávání a péče.

Ačkoliv strategie péče nezdůrazňuje zásadní roli migrujících pracovníků při poskytování péče v EU, a pokračuje v utilitárním přístupu řízeném poptávkou k pracovní migraci, je vítáno, že Evropská komise zahájí studii, která zmapuje současná práva migrujících pracovníků a pracovnic v sektoru péče.

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.