Foto

Co přinesla spolupráce v koalici Neviditelná síla

01/03/21 | Článek

Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním nerovnostem a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Problémy těchto žen jsou často opomíjeny, a proto vznikla koalice Neviditelná síla z podpory německé nadace EVZ, která usiluje o to, dát těmto ženám prostor být vidět a slyšet. V koalici spolupracují síť Česká ženská lobby (ČŽL) se svými členskými organizacemi Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a SLOVO 21, pod nímž působí ženská romská skupina Manushe.

Jak vznikla koalice Neviditelná síla?

„Jako členské organizace ČŽL jsme dlouho řešily, že ženy znevýhodněných skupin jako jsou Romky a migrantky, nejsou moc vidět ani slyšet i mezi ženami v rámci feministického hnutí. Takže jsme hledaly příležitosti, jak více pozvednout témata těchto žen.(…) Jedním z cílů projektu bylo zapojit Romky a migrantky do pracovních skupin v rámci ČŽL, které mají svá témata, např. porodnictví, násilí na ženách nebo ženy a ekonomika. A právě tam se snažíme vnášet pohledy a perspektivy těchto žen - migrantek a Romek,“ uvádí Eva Čech Valentová, koordinátorka projektu za SIMI v rozhovoru s redaktorkou Gorankou Oljačou pro pořad My a oni vysílaném na ČRo Region (záznam z 5.9.2020).

Neviditelná síla se zaměřila na dvě roviny podpory Romek a migrantek. Za prvé šlo o zapojení těchto žen do sítě ženskoprávních organizací a posílení vzájemné solidarity i mezi ženami ze znevýhodněných skupin. Za druhé nám jde o to zvyšovat povědomí veřejnosti o situaci těchto skupin žen. Neméně důležitým cílem bylo také posílení sebedůvěry těchto žen díky sebevyjádření, především skrze storytelling na akcích pro širokou veřejnost, psaní článků se svými příběhy či účast na veřejných debatách.

Jako první krok ke zviditelnění hlasu znevýhodněných žen bylo potřeba pomoci jim překonat strach z veřejného vystupování a odstranit mnohdy velké bariéry ve sdílení svých postojů a názorů. Ke zvyšování jejich komunikačních a prezentačních dovedností tak došlo pomocí storytellingových workshopů. “U žen migrantek se jednalo o tvorbu struktury příběhu nebo komunikaci s posluchači a obecně o dovednost předat příběh jiným lidem”, sděluje Marie Leopoldová, koordinátorka akcí za SIMI, v reportáži pro pořad My a oni na ČRo Region (záznam z 22. 2. 2020). Zatímco migrantky se potýkají s nízkou sebedůvěrou často kvůli obavám z nedokonalosti jejich češtiny, Romky to mají jinak, jak prozrazuje paní Claudie Laburdová, koordinátorka ženské romské skupiny Manushe:

Na mé práci mě těší, že se mohu setkávat se ženami, kterým se během jejich působení v ženské skupině zvýšilo sebevědomí (...). Na Romky se ale musíte dívat otevřenýma očima a nesrovnávat. Protože vedle žen, které mají nízké sebevědomí a pocházejí ze sociálně vyloučené rodiny, jsou tu i ženy, které jsou vzdělané a sebevědomí mohou rozdávat plnými hrstmi.“ 

  

Projekt dokázal dát ženám bez sebevědomí prostor pro sebevyjádření a umožnil Romkám a migrantkám být vidět a slyšet na 4 veřejných akcích, 5 tematických setkáních, 3 síťovacích setkáních a 1 konferenci a v rámci dalších mediálních výstupů či networkingových setkání. Do těchto aktivit se zapojilo celkem 34 migrantek a 148 Romek

Kromě podpory znevýhodněných žen měla koalice další cíl, a to propojit a rozvinout spolupráci mezi organizacemi, které se tématem podpory marginalizovaných skupin žen dlouhodobě zabývají. Během projektu jsme hledaly společná i odlišná témata a navzájem se obohacovaly o zkušenosti s těmito skupinami žen na společných interdisciplinárních setkáních, která nám umožnila komplexnější vhled do jejich specifických situací. Jedno ze setkání se věnovalo vyhodnocení naší spolupráce v rámci koalice, které jednak přineslo nové nápady jak dále zlepšovat situaci těchto žen a jednak položilo základy strategii pro další spolupráci partnerských organizací. Obzvlášť důležitým bylo ohlédnutí se za projektem formou vypracování SWOT analýzy, která shrnuje kritické zhodnocení úspěchů, neúspěchů, rizik či příležitostí. Na to pak navázalo plánování aktivit v pokračujících společných projektech z podpory Velvyslanectví USA v ČR a Britského velvyslanectví v Praze. 

A co jsou ty největší úspěchy, na kterých se shodly všechny partnerky koalice?

Především účast žen z marginalizovaných skupin na pořádaných akcích, workshopech i konferencích, jejich aktivní zapojení a odvaha vyjít se svými příběhy před širokou veřejnost (např. medializované příběhy migrantek Busry, Zulfyie a Natalie). To ukazuje na to, že projekt Neviditelná síla dokázal těmto ženám poskytnout bezpečné prostředí pro jejich vyjádření, názory i příběhy a pomohl jim zvýšit sebevědomí, které je nezbytné pro veřejné vystupování. Jak dále zaznívá od paní Sabiny Badžové, koordinátorky veřejných akcí za Manushe / Slovo 21 v rozhovoru s Gorankou Oljačou (záznam z 5.9.2020), veřejné vyjádření není pro ženy znevýhodněných skupin vůbec jednoduché. 

„Tyto ženy mají svoji vnitřní sílu, která není vidět, názory a problémy, které nejsou slyšet. Romské ženy mají zájem o to se sebepoznávat. Často nemají vhodné podmínky k tomu, aby se mohly vyjádřit, nebo nemají na to sebevědomí. Snažíme se dodat jim podporu, ujistit je o tom, že se projevit můžou. Vlastně si většinou málo věří. Společnost často jak Romkám, tak migrantkám nedá možnost se vyjádřit, aniž by je kritizovala.“ 

 

V rámci projektu se zapojené ženy Romky a migrantky samy staly aktérkami změny, když skrze své příběhy přinášely do veřejné debaty své žité zkušenosti, nové způsoby řešení jejich problémů, či definovaly překážky a potřeby. Tyto ženy tak pomohly ke zvýšení povědomí veřejnosti například o problematice násilí na ženách a poskytnutí podpory obětem během samostatného panelu na konferenci “Společně bez násilí”, nebo též o jejich problémech v oblasti porodnictví a reprodukčních práv v rámci společné online debaty “Moje tělo, moje rozhodnutí”, která proběhla v češtině s anglickým překladem. Také jsme nezapomněly ani na otázky týkající se nelehké situace v době pandemie. Uspořádaly jsme online debaty, kde jsme otevřely téma dopadů karantény u znevýhodněných skupin žen a probíraly dopady pandemie na migrantky na trhu práce. K aktuální době vznikly i další výstupy: rozhovor s antropoložkou Petrou Ezzedine ohledně situace pečovatelek během karantény, článek Reny Horvátové ohledně situace romských žen v lokalitách a jejich zapojení v boji proti pandemii, nebo Co spojuje Romky a migrantky? - záznam z ČRo Region ze dne 8.8.2020 a mnoho dalšího.

Přínosem projektu jsou také nové vazby mezi migrantkami i Romkami, stejně tak i propojování organizací, českých i mezinárodních, s cílem společně hájit práva marginalizovaných skupin žen, zviditelnit jejich příběhy a posílit vzájemnou solidaritu, a to především formou networkingových setkání. Na těchto setkáních byl dán především prostor pro neformální dialog a poznávání se navzájem skrze zkušenosti z každodenního života těchto žen. Takovou akcí byl i společný piknik, který se povedlo dokonce uspořádat osobně.

Spolupráce zaměřená na zviditelnění životních příběhů provázela aktérky po celou dobu projektu, pomohla vytyčit společná témata a skrze různé aktivity posílit zájem široké veřejnosti o ně. Příkladem mohou být dvě výstavy, které skrze příběhy poukazují na vnitřní (neviditelnou) sílu Romek a migrantek, která tyto ženy pohání k překonání těžkých životních situací. Obě výstavy (Ženy bez hranic, Neviditelná síla) tak nutí širokou veřejnost k tomu, se na tyto dvě skupiny žen dívat z jiného úhlu pohledu a nabourávají stereotypy, které se k Romkám a migrantkám vážou.

Není tedy divu, že organizace zapojené do koalice se rozhodly dále v rozjetých aktivitách pokračovat, a to za podpory americké a britské ambasády, díky čemuž se spolupráce posunula zase o kus dál. Spolupráce s americkou ambasádou pomohla koalici realizovat debatu "Moje tělo, moje rozhodnutí" a zpracovat stínovou zprávu k mezinárodní úmluvě CEDAW za součinnosti i dalších členských organizací ČŽL mimo koalici Neviditelná síla. Díky britské ambasádě pak dojde ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s podobně zaměřenými organizacemi z Velké Británie, které tam pořádají aktivity pro romské ženy nebo migrantky. To umožní vznik nových mediálních článků, které přinesou mezinárodní srovnání a vhled do situace migrantek a romských žen, ale také umožní  navázání zahraniční spolupráce v této oblasti. V březnu 2021 pak při příležitosti Mezinárodního dne žen (8.3.) naši spolupráci zakončíme společným online piknikem, kde se zapojenými ženami probereme naše společné úspěchy a vzájemně se podpoříme v překonávání úskalí stále nekončících proticovidových opatření.

  

Přijďte se také podělit o vaše zkušenosti a vyslechnout si příběhy jiných žen. Sdílení  inspiruje a posiluje.

Záznam z pořadu My a oni, ČRo Region (20.2.2020)

Záznam z pořadu My a oni, ČRo Region (8.8.2020)

Záznam z pořadu My a oni, ČRo Region (5.9.2020) 

Blog Bez vrásek 

 

Článek vznikl z evaluačního setkání k projektu Neviditelná síla z podpory německé Nadace EVZ a Velvyslanectví USA v ČR a dále k projektu Neviditelná síla povstává, který je podpořený grantem Velvyslanectví Velké Británie v Praze.

logova-rada-evz_1614780372.jpg

 

Komentáře

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

Tento blog vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizoval Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS Univerzity Karlovy v Praze a Universitou Bergen v období let 2014 - 2016. Od roku 2016 je správa blogu částečně podpořen z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci série projektů "Migrantky mezi ženami". V roce 2017 probíhala správa blogu za spolufinancování z projektu „Migrant women among us“, podpořeného v rámci programu ENAR National Projects a financovaného z prostředků Joseph Rowntree Charitable Trust a dále z projektu „Migrant Women among us“, realizovaného v rámci regrantovacího programu projektu LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education & Raising awareness, realizovaného organizací ALDA– the Association of Local Democracy z podpory Evropské unie. Názory vyjádřené na těchto stránkách jsou v plné odpovědnosti Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a v žádném případě neobsahují stanoviska Evropské unie, nebo ALDA.